Har du ett högkänsligt barn?

Högkänslighet är ett ärftligt personlighetsdrag som finns hos mellan 15 och 20 procent av alla barn. Lika många pojkar som flickor föds högkänsliga. Alla barn är känsliga, men högkänsliga barn är mer känsliga än andra barn.

Elaine Aron skapade initialförkortningen DOES för att göra det lättare att förstå och känna igen högkänslighet. Med den kan man beskriva det högkänsliga personlighetsdragets fyra sidor: djup bearbetning, benägenhet att bli överstimulerad, emotionell mottaglighet och empati samt mottaglighet för subtila stimuli. Om du vill veta om ditt barn är högkänsligt, kan du testa det genom att jämföra med dessa kännetecken.

Djup bearbetning

Det är den djupa bearbetningen av sinnesintryck och information som är det unika med det högkänsliga personlighetsdraget. Högkänsliga barn tänker djupt över alla sina upplevelser. Många ställer djupa frågor, använder vuxna ord för sin ålder och kan ha smart humor. Högkänsliga barn tycker ofta att det är svårt att fatta beslut, eftersom de tänker igenom så många möjligheter och konsekvenser. Det är också vanligt att de behöver tid för att vänja sig vid nya människor eller situationer. De behöver tänka över situationen innan de bestämmer sig för om de vill vara med. Varje högkänsligt barn visar inte upp alla dessa aspekter, men alla visar något tecken på detta djupare tänkande om saker och ting.

Överstimulering

Högkänsliga barn - överstimuleringEftersom högkänsliga barn lägger märke till och tänker på allt nytt mycket mer än andra barn, blir de lätt trötta, stressade och överstimulerade. Ingen av oss mår bra, presterar bra eller lär sig särskilt mycket när vi är överstimulerade, men för högkänsliga barn kommer detta tillstånd snabbare. Högkänsliga barn kan reagera starkt på till exempel förändringar, smärta, starka ljud eller för att det är för varmt eller för kallt. Ofta presterar de sämre än vanligt när de är iakttagna, ska prata inför klassen eller blir bedömda.

Plågsamma kollapser av överstimulering kan även komma på ”roliga” dagar då det händer mycket, som till exempel helg- och födelsedagar eller utflykts- och idrottsdagar. Överstimulering kan leda till rastlöshet, häftiga humörsvängningar och till med destruktivt beteende. Efter en händelserik dag kan högkänsliga barn också ha svårt att somna eller lätt för att vakna på nätterna. Därför är det viktigt att du som vuxen lär dig att tyda tecknen på att ditt barn håller på att bli trött och se till att barnet får ett avbrott med lugn lek eller återhämtningstid för sig själv. Du behöver också lära barnet att kunna lugna sig själv.

När högkänsliga barn är överstimulerade, har de svårt att ta till sig och lära av en skarp tillsägelse. Som förälder eller lärare är det därför viktigt att tänka på att högkänsliga barn lär sig bättre av en diskret tillrättavisning när de är utvilade och lugna igen än av en utskällning och överstimulerande hot om bestraffningar.

Emotionell mottaglighet och empati

Högkänsliga barn kan upplevas som dramatiska av andra. De har starkare känslomässiga reaktioner på både positiva och negativa upplevelser än andra barn. Det beror på att de känner alla känslor så mycket mer intensivt än vad andra gör. Ofta kan det vara svårt för barnen att själva förstå vad det är som händer inom dem. Därför behöver de hjälp av vuxna med att lära känna sina signaler och med att tolka sina känslor.

Om ett högkänsligt barn gör ett misstag eller misslyckas på ett prov, kan det känna sig mer fel och skamset än andra barn skulle göra. Högkänsliga barn kan också känna sig mer ledsna, besvikna eller arga, när de blir avvisade eller orättvist behandlade. Å andra sidan kan de också uppleva större glädje då de leker en spännande lek, får stöd av en vän eller uppskattning av en vuxen. De kan också känna större lugn i naturen och uppskatta skönheten på ett djupare sätt.

Högkänsliga barn observerar allt i sin omgivning och lär sig av sina upplevelser eftersom de bryr sig mer om allting. Genom att känna empati, får de insikter i sociala situationer. Den emotionella mottagligheten och empatin visar sig genom att barnet känner allt starkt, har nära till gråten, kan känna av vad du tänker, är perfektionist eller reagerar intensivt över att att ha gjort minsta fel. De lägger märke till när andra mår dåligt, till exempel familjemedlemmar, skolkamrater, främmande personer och ibland särskilt djur.

Känslighet för subtila stimuli

Högkänsliga barn lägger ofta märke till fler detaljer och nyanser i sin omgivning än andra barn. De kan upptäcka minsta skillnad i hur människor och platser ser ut och kan bli störda av lukter eller ljud. De lägger märke till ett tonfall, en blick, en tillrättavisning och ett litet tecken på uppmuntran. Ofta är det de högkänsliga barnen som först blir för varma eller för kalla när det sker en temperaturförändring. Några positiva sidor av denna mottaglighet för detaljer är förmågan att kunna njuta mycket av vackra naturscenerier, konst, musik och kontakten med djur.

När ett högkänsligt barn känner sig pressat eller är trött av för mycket stimulans, kan denna skarpa medvetenhet tillfälligt försvinna. När barnet har slagit sig eller är mycket hungrigt eller törstigt, kan behovet av äta eller dricka eller att få hjälp med att lindra smärtan vara så påträngande att barnet inte klarar att registrera de nyanser som det annars brukar uppfatta.

Högkänsliga barn kan inte välja bort dessa egenskaper som de har ärvt. De kan inte bestämma sig för att reflektera mindre över saker, låta bli att lägga märke till så många detaljer och nyanser eller undvika att bli påverkade av känslor. De kan inte heller hjälpa att de blir fortare trötta och överstimulerade än många andra.

Högkänsliga barn är miljökänsliga

Högkänsliga barn är mer känsliga för miljöns påverkningar än andra. För att de ska kunna blomstra, behöver de få växa upp i en miljö där deras känslighet accepteras och bejakas. Då växer de upp till starka och harmoniska personer som uppskattar sin känslighet och anpassar sitt liv så att det passar just deras personlighet. Högkänsliga barn som inte får tillräckligt med stöd och omsorg under barndomen löper större risk att som vuxna bli deprimerade, ängsliga och blyga.

Orkidébarn och maskrosbarn

Högkänsliga barn - orkidébarnForskare använder begreppen orkidébarn och maskrosbarn för att förklara skillnaden mellan högkänsliga barn och mindre känsliga barn. Orkidébarn påverkas mycket av miljön och är mycket beroende av sina sociala relationer både i och utanför hemmet. De mindre känsliga maskrosbarnen är inte så beroende av sin omgivning för att trivas. Forskare som forskar om barns utveckling påpekar att vi missar högkänsliga barns fördelar och kvaliteter om vi bara ser dem som sårbara. Det motsvarar att bara se orkidéernas svårigheter när de odlas i en ogynnsam miljö och förbise deras skönhet när de blommar.

Egenskaper som gör högkänsliga barn sårbara i några sammanhang, kan samtidigt också vara de som ger barnen den största möjligheten att blomstra under rätt omständigheter i andra sammanhang. Resultaten från flera forskningsstudier tyder på att högkänsliga barn kan vara de som har flest problem och störst behov av hjälp av alla i barngruppen när miljön är belastande och flest resurser och störst social kompetens av alla när miljön är berikande.

Om högkänsliga barn får problem eller utvecklar resurser beror alltså i hög grad på vilka villkor de möter i livet. När du uppfostrar ditt högkänsliga barn, behöver du därför vara medveten om att livet i familjen har mycket stor påverkan på om det är ditt barns positiva eller negativa sidor som dominerar.

Högkänsliga barn är alla olika

Varje högkänsligt barn är unikt i ännu högre grad än vuxna. Ett skäl till variationen kan vara att personlighetsdraget högkänslighet orsakas av flera gener som var och en har små effekter som tillsammans bildar barnets personlighet. Varje särskild nyans av högkänslighet kan alltså orsakas av en särskild gen.

En annan orsak till att högkänsliga barn beter sig olika är att de har olika starka system för beteendehämning respektive beteendeaktivering. Beteendehämningssystemet gör att vi är försiktiga och stannar upp för att studera en ny situation innan vi bestämmer oss för att delta. Beteendeaktiveringssystemet får oss att bli ivriga att utforska och gör så att vi vill ha nya erfarenheter och prova på nya saker. Alla har båda systemen, som styrs av olika gener. Vi kan ha ett mycket starkt hämningssystem, ett starkt aktiveringssystem, båda eller ingetdera.

Ytterligare ett skäl till högkänsliga barns olikheter är att de även har andra ärvda personlighetsdrag utöver sin känslighet. För att kunna förstå ditt barn bättre, är det viktigt att du känner till något om dessa andra personlighetsdrag. Forskare som studerar temperament har listat åtta andra personlighetsdrag utöver högkänslighet: aktivitets- eller energinivå, intensitet i känslomässig reaktion, rytmicitet, anpassningsförmåga, initial reaktion, uthållighet, distraherbarhet samt dominerande sinnesstämning.

Goodness of fit – den goda kombinationen

För att ditt högkänsliga barn ska må bra i din omvårdnad, behöver du som förälder anpassa dig till dess specifika drag. När du inser att ditt högkänsliga barn är annorlunda på några områden än andra barn, kan du förstå och möta ditt barns särskilda behov och ni kan få en bättre relation. En god kombination uppstår när familjen och skolan stödjer och uppmuntrar barnets naturliga sätt att uppföra sig. Det blir alltid en god kombination när föräldrarna accepterar sina barn som de är och rättar sina metoder efter barnet. När föräldrar förstår sina barns temperament, får barnen betydligt färre problem.

Det är inte alltid lätt att uppfostra ett högkänsligt barn

Högkänsliga barn - uppfostraAtt se till att ett högkänsligt barn får en bra uppväxt är inte alltid lätt och som förälder är det lätt att känna maktlöshet. Det underlättar att veta hur man kan göra och att det är viktigt.

Vissa högkänsliga barn är svårare att uppfostra än andra. Det beror delvis på andra aspekter i deras temperament, som deras känslomässiga intensitet, envishet och flexibilitet eller deras förebilder och allmänna miljö. Några barn uppfattas som svåra för att de har svårt att anpassa sig till förändringar. De reagerar intensivt och negativt på överstimulering och kan vara svåra att tillfredsställa. Andra barn upplevs som besvärliga för att de inledningsvis är avvaktande eftersom de behöver längre tid för att vänja sig vid nya situationer. Ytterligare andra barn bedöms som lätthanterliga av både föräldrar och personal i förskola och skola, för att de har lätt för att anpassa sig, är övervägande positiva och lätta att göra till lags.

När du som förälder har fått förståelse för ditt barns temperament och olika personlighetsdrag, kan du lära dig hur du kan arbeta med i stället för mot barnets drag och skapa en miljö och omständigheter som främjar positiv anpassning. Det som är viktigast att komma ihåg är att fördelarna med barnets olika temperament är potentialer. För att potentialerna ska komma till positivt uttryck i stället för negativt, måste man medvetet arbeta med de olika dragen. Det räcker inte med att lära barnet att hantera svårigheterna med dess temperament och karaktärsdrag, utan det behöver också få hjälp med att lära sig att förstå och utveckla sina styrkor.

Intervju om högkänsliga barn i HSP-podden med Leveby & Klar

Mitt samtal med Matilda Klar handlar om hur vi kan hjälpa högkänslig barn hemma, i förskolan och skolan att nå sin fulla potential.

Lise & Martin August


Lise August och Martin August är psykolog respektive psykoterapeut och författare, som har specialiserat sig på det högkänsliga personlighetsdraget hos barn, unga och vuxna. Tillsammans driver de Sensitiv Balance och håller föredrag, seminarier och kurser om högkänslighet.
Lise & Martins hemsida